Odpady elektroniczne

Odpady elektroniczne

Informacja dla użytkowników końcowych o zasadach postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi:

  • oddaj zużyte baterie i akumulatory przenośne w Placówce Oświatowej lub urzędzie, wykaz placówek na stronach urzędów marszałkowskich;
  • oddaj zużyte baterie i akumulatory przenośne w Placówkach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 25 m2, sprzedających baterie (bez konieczności robienia zakupów); 
  • zużyte baterie i akumulatory możesz oddać również z w gminnych Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), adresy na stronach internetowych gmin; 
Symbol selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów umieszczany na ogniwach oznacza zakaz umieszczania zużytych baterii i akumulatorów z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Na bateriach zawierających kadm, ołów, rtęć znajdują się symbole Hg, Cd, Pb.
Pamietaj: 

Nieprawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami naraża Cię na karę finansową.

Prawidłowe postępowanie z bateriami zapobiega negatywnemu wpływowi ich na środowisko i zdrowie ludzi oraz oszczędza zasoby naturalne Ziemi.


Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.  

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. 

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.  

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. 

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. 

Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. 

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.  Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! 
Grożą za to kary pieniężne.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami elektronicznymi w danym kraju UE.